Regulamin

Regulamin sklepu internetowego detailkingshop.pl

DetailKing sklep internetowy działający pod adresem http://www.detailkingshop.pl prowadzony jest przez:
DTKNG GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Katowicach (kod
pocztowy: 40-203) przy al. Roździeńskiego 188, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769848, REGON: 382475968, NIP: 9542801511,
kapitał zakładowy 50.000,00 PLN.


Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Konto – indywidualny profil przypisany do konkretnego adresu e-mail w drodze rejestracji na stronie Sklepu i zabezpieczony indywidualnie wybranym przez Klienta hasłem;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, posiadająca Konto w Sklepie i dokonująca zakupów;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca – Klient będący osobą prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną albo osobą fizyczną dokonującą zakupu towarów w zakresie bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Status zamówienia – poszczególne etapy zawierania umowy zakupu towarów i jej realizacji za pośrednictwem Sklepu, oznaczony na Koncie Klienta w miejscu „/Moje konto/” ® „Zamówienia – Historia zamówień” ® „Podgląd”.

Podmiot zewnętrzny realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową;

Siedziba Sklepu – Katowice (kod pocztowy 40-203) Al. Rozdzieńskiego 188;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

Prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827);

Prawo Ochrony Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przede wszystkim zasady składania zamówień na towary oferowane w Sklepie, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, dokonywanie przez Klienta płatności za zakupiony towar, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.2.    Celem korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania towarów oferowanych w Sklepie oraz składania zamówień na towary, niezbędne jest posiadanie komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.3.    Przeglądanie strony Sklepu warunkowane jest określonymi wymaganiami technicznymi systemu teleinformatycznego Klienta, które umożliwiają składania zamówienia.

1.4.    Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

1.5.    Zabronione jest dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż zakup oferowanych towarów, w tym w szczególności prowadzenie na stronie Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej bez zgody Sklepu oraz rozsyłanie za jego pomocą spamu.

1.6.    Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.7.    Przeglądanie towarów Sklep nie wymaga rejestracji, jednakże dokonywanie ich zakupów wymaga rejestracji konta zgodnie z cz. 2 Regulaminu. bądź wypełnienia danych przy zakupie jako „Gość”.

1.8.    Towar prezentowany w Sklepie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów i pełni rolę wyłącznie informacyjny. Wskazane w Sklepie ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Ceny zawierają podatek VAT.

 

2.      REJESTRACJA KONTA

2.1.    Rejestracji Konta w Sklepie dokonuje się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego poprzez określenie grupy Klienta (Osoba fizyczna/Osoba prawna) i podanie imienia i nazwiska (odpowiednio przedstawiciela dla Osób prawnych), adresu e-mail, numeru telefonu i numeru faks, jeżeli istnieje oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą firmę, pod która prowadzona jest działalność gospodarcza lub zawodowa, dokładny zamieszkania lub siedziby oraz hasło.

2.2.    Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres e-mail Newsletter Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sklep w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

2.2.    Rejestrując Konto Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta oraz akceptuje Politykę prywatności Sklepu i jej warunki. Klient poświadcza zgodność podanych przez siebie danych z rzeczywistością.

2.3.    Z tytułu założenia Konta Klient nie ponosi żadnych opłat.

2.4.    Po rejestracji Konta na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie przysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację.

2.5.    Logowanie do Konta odbywa się przy użyciu adresu e-mail i hasła wskazanego przy rejestracji.  

2.6.    Po zalogowaniu się do Konta Klient w zakładce „Moje Konto” może edytować dane, zmienić hasło ustanowione przy rejestracji, przeglądać używane adres i dokonywać ich modyfikacji oraz dokonywać zamówień towarów. Klient odpowiednio ma wgląd do historii zamówień, pobrań, reklamacji, transakcji, może również subskrybować Newsletter bądź zrezygnować z jego subskrypcji.

2.7.    W celu usunięcia Konta Klient musi wysłać wiadomość e-mail z prośbą o jego usunięcie za pośrednictwem Konta i formularza dostępnego na stronie Sklepu bądź pisemną dyspozycję do Siedziby Sklepu. Przed usunięciem Konta Sklep może skontaktować się z Klientem pod numer telefonu wskazany przez Klient przy rejestracji lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail przypisany do Konta celem potwierdzenia złożonej dyspozycji. Po pozytywnym potwierdzeniu Sklep usuwa Konto.

 

3.      SKŁADANIE, WERYFIKACJA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1.    Złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu możliwe jest jedynie po uprzednim zalogowaniu się na Konto.

3.2.    Dokonanie zamówienia sprowadza się do 6 Kroków:

3.2.1.Krok 1: Rodzaj zamówienia (Koszyk) – wykaz towarów wskazanych do zamówienia. W tym miejscu Użytkownik może wykorzystać kupon rabatowy lub voucher. Po tym kroku należy kliknąć „Przejdź do kasy”.

3.2.2. Krok 2: Adres zamawiającego – wybór adresu podanego przy rejestracji bądź nowego adresu wskazanego przez Użytkownika. Po tym kroku należy kliknąć „Dalej”.

3.2.3. Krok 3: Adres dostawy – wybór wiążącego adresu dostawy towaru, to jest do miejsca wskazanego przy rejestracji bądź inny adres, pod który towar ma zostać doręczony, chyba że Klient chce odebrać towar osobiście w siedzibie sklepu. Po tym kroku należy kliknąć „Dalej”.

3.2.4. Krok 4: Metoda wysyłki – wybór metody dostawy zamówionego towaru. W tym miejscu Klient może wskazać uwagi niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Po tym kroku należy kliknąć „Dalej”.

3.2.5. Krok 5: Metoda płatności – wybór jednej z form płatności, o których mowa w cz. 5 Regulaminu, za towar. Po tym kroku należy kliknąć „Dalej”.

3.2.6. Krok 6: Potwierdzenie zamówienia – potwierdzając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranego przez niego towaru z katalogu po rzetelnym sprawdzeniu dokonanego wybór.

3.3.    Składanie zamówień jest możliwe przez wszystkie dni w roku przez całą dobę. Zamówienie złożone po godzinie 1200 uważa się za złożone dnia następnego i będzie ono weryfikowane w kolejności wpływu. Zamówienie złożone w dni ustawowo wolne od pracy – niedziele i święta, oraz soboty będzie weryfikowane zgodnie z kolejnością wpływu – stosuje się odpowiednio, jeżeli skutek dnia następnego przypada na dzień, o którym mowa w niniejszym zdaniu, z zachowaniem odpowiedniej kolejności.

3.4.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przesyłania wszelkich informacji prawnych i faktycznych wynikających z zamówienia na adres e-mail Klienta wskazany przy rejestracji.

3.5.    Po potwierdzeniu zamówienia Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail zostanie doręczone potwierdzenie złożenia zamówienia, które nie oznacza akceptację zamówienia przez Sklep, a jedynie potwierdzenie jego otrzymania. Decyzję o przyjęciu zamówienia Klienta Sklep podejmuje wedle wyłącznego uznania oraz po jego weryfikacji. Określa to Status zamówienia „Przyjęte”.  

3.6.    Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez Sklep, o czym świadczy Status zamówienia „Przetwarzanie”, w ramach której podejmie się działania:

3.6.1. sprawdzenia kompletności danych niezbędnych do realizacji zamówienia i jego dostarczenia na wskazany adres;

3.6.2. weryfikacji stanów magazynowych w naturze poprzez uwzględnienie bieżącej sprzedaży i zużycia towarów;

3.6.3. ewentualnego nawiązania kontaktu telefonicznego pod wskazany przez Klient przy rejestracji numer telefonu lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail przypisany do Konta;

3.6.4. sprawdzenia zaksięgowania płatności za towar i kosz jej wysyłki albo kosztów wysyłki, w przypadku o którym mowa w pkt. 5.4. Regulaminu.

3.7.    W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji z powodu, o którym mowa w pkt. 3.6.2. Regulaminu, a więc z przyczyn leżących po stronie Sklepu, Sklep poinformuje Klienta o tym powodzie i wskaże możliwy realny termin realizacji zamówienia, a w przypadku jego akceptacji Sklep przyzna Klientowi Kupon rabatowy do wykorzystania przy kolejnym zamówieniu. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na inny termin realizacji zamówienia umowa nie zostaje zawarta, a Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie pieniądze, w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Określa to Status zamówienia „Anulowane”, a po zwróceniu pieniędzy Status zamówienia ulega zmianie na „Zwrócono pieniądze”. 

3.8.    Po pozytywnym procesie weryfikacji Klient otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, a Konsument ponadto Załącznik nr 1 Regulaminu będący informacją o:

ü  sposobie i terminie wykonania prawa Konsumenta o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 27 Praw konsumenta, a także wzór formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do Praw konsumenta;

ü  kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

Określa to Status zamówienia „Przetworzone”. Jeżeli proces weryfikacji zakończy się negatywnie Status ulegnie zmianie na „Odrzucone”, a Klient otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość o odrzuceniu zamówienia.

3.9.    Otrzymanie wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.8. zdanie pierwsze Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy w zgodzie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.10.  Przygotowanie towaru do wysyłki następuje bezpośrednio po pozytywnym procesie weryfikacji, nie później niż w terminie 24 godzin, z uwzględnieniem sytuacji, o której mowa w pkt. 3.3. zdanie drugie i dalej Regulaminu. Określa to Status zamówienia „Przetwarzanie”.

3.11.  Towar przygotowany do wysyłki zostanie przekazany do dostarczenia przez kuriera bezzwłocznie,  w terminie 24 godzin od zakończenia etapu jej przygotowania z uwzględnieniem sytuacji, o której mowa w pkt. 3.3. zdanie drugie i dalej Regulaminu.

3.12.  Zmiana adresu dostawy po przekazaniu towaru do doręczenia może być niemożliwa. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Sklepem za pośrednictwem Konta i formularza w zakładce „Kontakt”.  


4.      KODY RABATOWE I VOUCHERY

4.1.    Kody rabatowe to indywidualnie generowane przez Sklep kody obniżające cenę do zapłaty za zamówiony towar w określonej skali bądź obniżające wartość zamówionego towaru o określoną kwotę. Kod rabatowy nie ma wpływu na cenę wysyłki.

4.2.    Wręczanie kodów rabatowych jest zastrzeżonym dla Sklepu prawem niepodlegającym przymusowi, za wyjątkiem okoliczności, co do których niniejszy Regulamin przewiduje wręczenie go Klientowi w ramach rekompensaty za niedogodności wynikające z przyczyn leżących po stronie Sklepu.

4.3.    Klient może skorzystać z kodu rabatowego od innego podmiotu niż Sklep, który zakupił kody rabatowe dla swoich Klientów, upoważniające do otrzymania rabatu w Sklepie.

4.4.    Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 1 złotego. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, kod rabatowy wygasa.

4.5.    Voucher to indywidualnie wygenerowane przez sklep kody niosące określoną wartość, która została do nich kwotowo przypisana.

4.6.    Do voucherów stosuje się odpowiednio pkt. 4.3. i 4.4 z wyłączeniem zdania trzeciego Regulaminu. 

 

5.      PŁATNOŚCI

5.1.    Płatności za dokonane zamówienie w Sklepie można dokonać przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sklep, a także przy wykorzystaniu Vouchera. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

5.2.    Dokonywanie przez Klienta płatności kartą kredytową skutkuje blokadą środków znajdujących na niej w momencie składania zamówienia, do wysokości łącznej jego wysokości. Karta kredytowa Klienta zostanie obciążona z chwilą przyjęcia przez Sklep zamówienia. Jeżeli nie nastąpi autoryzacja od wystawcy karty kredytowej, Sklep zawiadomi Klienta o konieczności dokonania płatności w innej formie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Bezskuteczny upływ terminu skutkuje anulowaniem zamówienia. 

5.4.    W przypadku płatności za pobraniem Klient zobowiązany dokonać przedpłaty w wysokości kosztów wysyłki za pośrednictwem wybranego przez Klienta kurier według stawki wskazanej na etapie  Kroku 4, o którym mowa w pkt. 3.2.4.

5.5.    Klient nie ma możliwości zapłacić za część towaru z góry a za część towaru przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju towaru i/lub miejsca jego dostarczenia. 

5.6.    W przypadku braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia zostanie ono anulowane.

 

6.       WYSYŁKA – DOSTAWA I JEJ KOSZTY

6.1.    Klient może skorzystać z następujących sposobów dostawy:

6.1.1. dostawa za pośrednictwem wybranego kuriera świadczącego usługi na rzecz Sklepu;

6.1.2. odbiór osobisty w siedzibie Sklepu.

6.2.    Zamówiony towar zostaje niezwłocznie przekazany do wysyłki zgodnie z pkt. 3.11. Regulaminu. Wysyłka przygotowanych zamówień do godziny 1200 danego dnia będzie w tym dniu nadana – odpowiednio pkt. 3.3. Regulaminu. Przekazanie towaru kurierowi określa Status zamówienia „Towar wysłany”. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych Sklep skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail zamówienia.

6.3.    Towar zostaje przekazany do dostarczenia wybranemu przez Klienta doręczycielowi i doręczony na zasadach przez niego przewidzianych do wskazanego przez Klienta miejsca doręczenia przesyłki, co nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od momentu, o którym mowa w pkt. 3.9. Regulaminu.

6.4.    Wysokość kosztów wysyłki może ulec zmianie wraz z dokonaniem jej zmian przez daną firmę kurierską. W przypadku zmiany ceny po momencie, o którym mowa w pkt. 3.9. Regulaminu, Klientowi służy prawo do odstąpienia od umowy.

6.5.    W momencie dostawy Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania towaru Konsumentowi, a w przypadku, gdy Sklep nie miał wpływu na wybór kuriera przez Konsumenta, niebezpieczeństwo to przechodzi na niego z momentem powierzenia towaru kurierowi.

6.6.    Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Przedsiębiorcę z momentem powierzenia towaru kurierowi, a gdy Przedsiębiorca odbiera towar osobiście z momentem jego wydania. 

6.7.    Gdy przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sklep telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem Sklepu lub za pośrednictwem adresu e-mail, chyba że Sklep nie miał wpływu na wybór kuriera przez Klienta.

6.8.    Odbierając towar osobiście Klient ma obowiązek podać numer zamówienia oraz przedłożyć dokument tożsamości. Towar może odebrać osoba upoważniona przez Klienta jedynie, gdy przed jego odbiorem Klient powiadomi o tym Sklep.

6.9.    Dostarczenie towaru Klientowi kończy proces zamówienia, a Status zamówienia ulegnie zmianie na „Zakończone”.

 

7.      ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

7.1.    Konsument ma prawo bez podania jakiejkolwiek przyczyny anulować zamówienie, odstąpić od umowy i zwrócić towar.

7.2.    Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

7.3.    W celu realizacji powyższego uprawnienia Konsument powinien jedynie przekazać do Sklepu wyraźne oświadczenie o zamiarze odstąpienia od umowy i zwrotu produktu. Konsument powinien powiadomić Sklep przesyłając do Siedziby Sklepu formularz będący Załącznikiem nr 1 do Regulaminu, który został mu doręczony zgodnie z pkt. 3.9. Regulaminu. Konsument może również odstąpić od umowy za pośrednictwem Konta i formularza w zakładce „Kontakt” bądź wysyłając wiadomość elektroniczną na adres obsluga@dtknggroup.com - wówczas Sklep potwierdzi otrzymanie oświadczenia w zwrotnej wiadomości e-mail i w historii zamówienia towaru jego status ulegnie zmianie na „Unieważnione”.

7.4.    Konsument zobowiązany jest zwrócić towar do Siedziby Sklepu w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o odstąpieniu od umowy i ponosi on bezpośredni koszt zwrotu towaru w całości. Nie dopuszcza się zwrotu towaru poprzez doręczenia za pobraniem, chyba że zostanie to uzgodnione w sposób indywidualny z Konsumentem w drodze wiadomości e-mail. Przyjęcie towaru przez Sklep określa zmiana Statusu zamówienia w jego historii na „Zwrócone”.

7.5.    Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie płatności otrzymane od Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub od dnia dostarczenia do Siedziby Sklepu towaru albo otrzymania dowodu jego wysłania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności, z którego pierwotnie skorzystał Konsument i nie poniesie on z tego tytułu żadnych opłat. Przelanie pieniędzy przez Sklep na rzecz Klient określa Status zamówienia w jego historii „Zwrócono pieniądze”.

7.6.    Konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z towaru w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Kwota odpowiadająca zmniejszeniu wartości produktu może zostać potrącona przez Sklep z kwoty zwracanej Konsumentowi – zgodnie z Kodeksem cywilnym.

7.7.    Przedsiębiorca może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w pkt. 3.9. Regulaminu, płacąc na rzecz Sklepu karę umowną w wysokości 25 % wartości zamówionego towaru, co wymaga zgody Sklepu.

7.8.    Przedsiębiorca korzystając z prawa odstąpienia przesyła na adres e-mail Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podstawie pkt. 7.7. Regulaminu i zobowiązany jest wskazać dowód nadania towaru do Siedziby Sklepu.

7.9.    Przedsiębiorcę obciąża niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do czasu jego doręczenia do Siedziby Sklepu – pkt. 6.6. i 6.8. Regulaminu, wyłączając okoliczność, o której mowa pod koniec w pkt. 6.8. Regulaminu. Jeżeli nastąpi okoliczność, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sklep odmówi przyjęcia towaru, a odstąpienie od umowy uważa się za nie byłe.

7.9.    Sklep zwróci Przedsiębiorcy kwotę uiszczoną za towar z potrąceniem kary umownej w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru do Siedziby Sklepu.

7.9.    Przedsiębiorca traci prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 7.7. Regulaminu, jeżeli doręczono już do niego towar lub został on rozpakowany.

 

8.      REKLAMACJA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNEGO

8.1.    Sklep odpowiada względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku niezachowania przez Sklep wskazanego obowiązku Klientowi przysługuje prawo wszczęcie postępowania reklamacyjnego.

8.2.    Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi jedynie za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8.3.    Podstawą wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem formularza reklamacyjnego lub na adres e-mail Sklepu, a w przypadku Przedsiębiorcy dostarczenie towaru do Siedziby Sklepu. Zgłoszenie reklamacyjne nie złożone przez formularz reklamacyjny powinno zawierać:

ü   Imię i nazwisko bądź firmę i jej NIP oraz numer telefonu i adres e-mail do stałej korespondencji;

ü   Datę zakupu i o ile to możliwe numer dowodu zakupu;

ü   Nazwę towaru i numer seryjny w przypadku urządzeń;

ü   Wskazanie wykrytych wad produktu wraz z ich opisem;

ü   Żądanie Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji;

ü   Zdjęcia produktu w miejscu wystąpienia wady, jeżeli jest ono widoczne;

Dodatkowo w przypadku Przedsiębiorcy:

ü   Firmę kuriera oraz numer listu przewozowego.

8.4.    Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sklep potwierdzi jego otrzymanie, a w przypadku Konsumenta dodatkowo poinformuje go o sposobie odebrania od niego towaru celem dostarczenia do Siedziby Sklepu i uzgodni z nim odpowiedni termin.  Określa to Status „Oczekiwanie na zwrot produktu”.

8.5.    Konsument może żądać:

8.5.1. obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że wada jest nieistotna a Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie – ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo nie uczynił on zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady;

8.5.2. zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep – przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8.6.    Przedsiębiorca może żądać jedynie obniżenia ceny, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla niego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie – ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany, lub dokonania naprawy.  

8.7.    Sklep rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne Konsumenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Siedziby Sklepu przez kuriera, a w przypadku Przedsiębiorcy w terminie 30 dni. Określa to Status „Rozpatrywanie”. Nierozpatrzenie zgłoszenia Konsumenta w powyższym terminie jest równoznaczne z uznaniem go za zasadne. Rozpatrzenie reklamacji określa Status „Zakończona”.

8.8.    W przypadku uznania reklamacji Sklep spełni żądanie Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o jej uznaniu. Gdy spełnienie żądań będzie wymagało dłuższego czasu Sklep poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu i wskaże konkretną datę zakończenia reklamacji. Konsument w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim otrzyma od Sklepu Kupon rabatowy bądź darmową naprawę do wskazanej wysokości, w przypadku innej reklamacji, gdy wykaże ona, że Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wadę.  

8.9.    Jeżeli wada fizyczna towaru jest wynikiem ingerencji w towar przez Konsumenta, Sklep prześle niezwłocznie na jego adres e-mail informację o tym fakcie i wskaże mu koszty wykonania naprawy towaru z prośbą o podjęcie decyzji co do jej odpłatnego dokonania przez Sklep w terminie 7 dni. W przypadku Przedsiębiorcy reklamacja jest niezasadna, gdy wada fizyczna towaru powstała terminie 30 dni od terminu wskazanego w pkt. 6.7. Regulaminu, zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio.

8.10.  Gdy Konsument nie wyrazi zgody na naprawdę, Sklep ponosi koszt dostarczenia towaru do Siedziby Sklepu, jednakże obciąży Konsumenta kosztami zwrotu towaru. W przypadku Przedsiębiorcy Sklep nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostarczeniem towaru i obciąży Przedsiębiorcę kwotą 100 zł z tytułu wykonania pracy serwisu wysyłając towar za pobranie na wskazaną kwotę.

8.11.  W przypadku niepodjęcia towaru w wyniku jego zwrotu, o którym mowa w pkt. 8.10. Regulaminu Sklep wyśle na adres e-mail Klienta wezwanie do odbioru towaru w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania po nieudanym doręczeniu i uiszczenia kosztów bezskutecznej dostawy, a w przypadku Konsumenta dodatkowo zawiadomi go o tym telefonicznie. Bezskuteczny upływ wskazanego terminu skutkować będzie przechowywał towar i obciążeniem Klienta opłatą za bezumowne przechowanie towaru w wysokości 1% uiszczanego czynszu za lokal, w którym Sklep towar przechowuje, miesięcznie. W przypadku Konsumenta Sklep przed obciążeniem go wskazaną opłatą wezwie go ponownie.

8.12.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu rękojmi Sklep będzie prowadził w sposób polubowny, dążąc do jego bezkonfliktowego rozstrzygnięcia, w sposób satysfakcjonujący zarówno dla Sklepu jak i Klienta.

 

9.      GWARANCJE

9.1.    Gwarancją objęte są jedynie wskazane towary.

9.2.    Jeżeli towar objęty jest gwarancją Sklep prześle dokument gwarancyjny razem z towarem. Dokument gwarancyjny zawiera wszelkie warunki gwarancji.

 

10.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1.  Klient rejestrując Konto jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

10.2. Sklep jest administratorem danych osobowych. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w pkt. 2.2. Regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

10.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane przez Klienta po zalogowaniu w zakładce „Moje konto”.

10.4.  Sklep nie udostępnia danych osobowych Klienta osobom trzecim. Sklep udostępni dane osobowe Klienta jedynie na żądanie odpowiednich władz i organów uprawnionych do ich pozyskiwania. 

10.5.  Klient oświadcza z pełną odpowiedzialnością, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta świadomy tego, że posługiwanie się danymi innej osoby może być podstawą odpowiedzialności Klienta wobec osoby, której danymi się posłużył. 

 

11.  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

11.1.  Sklep dokłada należytej staranności do zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym zgodnie z Prawem Ochrony Danych Osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, które mają na celu zapobiec ich bezprawnemu przetwarzaniu, a w szczególności zapobiec ich uszkodzeniu, zniszczeniu czy utracie.

11.2.  Klient zobowiązany jest do ustanowienia hasła do swojego Konta, które zminimalizuje ryzyko jego prostego odgadnięcia przez osoby trzecie. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniają hasła zbudowane z kombinacji różnych znaków, małych i wielkich liter oraz cyfr. Klient winien zachować hasło w tajemnicy i nie powinien udostępniać go na osobom trzecim.

11.3.  Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych Klientów w systemach teleinformatycznych Sklepu zapewnia stosowanie certyfikowanego oprogramowania antywirusowego. Klient z uwagi na bezpieczeństwo swoich danych osobowych również winien korzystać z takiego programowania.

11.4.  Klient powinien zawsze wylogować się z Konta przed zakończeniem sesji, a jeżeli korzysta on z niezaufanego urządzenia dodatkowo powinien usunąć historię przeglądania wraz z plikami Cookie’s.

11.5.  Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.  Sklep zastrzega sobie prawo do:

12.1.1.prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych i wyprzedaży, a tym samym prawo odwołania tych akcji, a będą one obowiązywać jedynie w okresie wskazanym przez Sklep, złożone w tym okresie zamówienia będą realizowane na warunkach działań obowiązujących w czasie jego składania; 

12.1.2.wycofania wybranych produktów ze sklepu, wyłączając produkty, których zamówienie zostało potwierdzone;

12.1.3. modyfikacji ilości towarów dostępnych w Sklepie oraz ich cen, nawet w ciągu jednego dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych.

12.2.    W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa konsumenta oraz innych ustawy. 

12.3.    Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przede wszystkim na drodze polubownej – szczególnie w sporach z Konsumentem może on wezwać do udziału Federację Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/) oraz zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu lub wszczęcia mediacji.   

12.4.    Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty polubownie zgodnie z pkt. 12.3. Regulaminu sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sklepem a Konsumentem jest sąd właściwy miejscu zamieszkania Konsumenta, a w przypadku sporu z Przedsiębiorcą sąd właściwy Siedzibie Sklepu.

12.5.    W transakcjach transgranicznych zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie.

12.6.    Integralną częścią niniejszego regulaminu pozostają jego załączniki.

12.7.    Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane 7 dni przed wejściem ich w życie poprzez przesłanie treści zmienionej Regulaminu na adres e-mail Klienta lub ogłoszone na stronie Sklepu.

12.8.    Klient jest świadom tego, że dokonując zakupów w Sklepie akceptuje niniejszy Regulamin i był o tym wielokrotnie informowany.

 

 

Załącznik nr 1 Regulaminu

_______________, dnia ____________________ r.

 

F O R M U L A R Z A   O D S T Ą P I E N I A   O D   U M O W Y

 

 

Adresat:        DTKNG GROUP Marek Karafioł,

                  40-203 Katowice, al. Roździeńskiego 188,

                         e-mail: obsluga@dtknggroup.com  

 

Ja / My(*) niniejszym informuję / informujemy(*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

______________________________________________________________________________________

Data odbioru: dnia _________________________ r.

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): __________________________________________________________

Adres konsumenta (-ów): __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Nr konta do wykonania zwrotu płatności:

_ _ –  _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _

Zamówienie internetowe nr: ______________ Numer Faktury VAT: _______________

 

__________________________

Podpis konsumenta(-ów)

 

 (*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas DTKNG GROUP Marek Karafioł o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza dostępny jest jako załącznik do regulaminu, pod adresem http://www.detailkingshop.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 zł.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Serdecznie pozdrawia

 Ekipa sklepu detailkingshop.pl